Zapytanie Ofertowe 300×225

Zapytanie ofertowe: Dostawa i obsługa systemu niezbędnego do realizacji konkursu „Rowerem do Pracy”

Usługa polega na dostawie systemu i dostosowanie jego do potrzeb konkursu „Rowerem do Pracy” w Tczewie.

Konkurs „ROWEREM DO PRACY” edycja 2019 będzie realizowany w okresie 08 kwietnia – 29 września 2019 r. na terenie miasta Tczew. Szacowana liczba pracowników biorących udział to około 600 pracowników z łącznie około 60 firm. Celem konkursu jest zachęcenie pracowników firm z siedzibą i/lub oddziałami na terenie Tczewa do regularnych podróży do i z pracy rowerem. Konkurs promuje aktywny sposób dotarcia do pracy. Celem konkursu jest również promocja zdrowego stylu życia i komunikacji rowerowej wśród pracowników firm. W ramach konkursu Zamawiający przewiduje liczne nagrody dla pracowników (rowerowe śniadania, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe), a dla firm dyplomy i statuetki. Ogłoszenie wyników oraz losowanie nagród w październiku 2019r.

Założenia konkursu „Rowerem do Pracy” oraz oczekiwania wobec systemu znajdują się w pełnej treści zapytania ofertowego do pobrania pod tym linkiem.

Zlecenie jest związane z realizacją konkursu „Rowerem do Pracy” realizowanego w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Pisemne oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pawlikowski@um.tczew.pl do dnia 15.01.2019r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty na skrzynkę mailową).

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Do oferty należy dołączyć referencje lub inne dokumenty poświadczające wykonanie min. 2 aplikacji www i/lub systemów rozproszonych w ciągu ostatnich 3 lat.

Cena zaproponowana w ofercie przez wykonawcę, musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty lub zakończenia przed terminem postępowania konkursowego. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania zapytań istotnych z punktu widzenia Zamawiającego. Termin na realizację zamówienia zgodny z powyższym opisem przedmiotu zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania pod tym linkiem.

Usługa jest realizowana w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).