Zapytanie Ofertowe 300×225

Zapytanie ofertowe: „Dostarczania pakietów śniadaniowych do firm biorących udział w konkursie ROWEREM DO PRACY”

Gmina Miejska Tczew zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: „Dostarczania pakietów śniadaniowych do firm biorących udział w konkursie ROWEREM DO PRACY”

Konkurs trwa od 8 kwietnia do 29 września br. Uczestnicy konkursu będą otrzymywać pakiety śniadaniowe za spełnienie określonych wymogów w regulaminie tj. przejadą w danym tygodniu min. 6 razy do/z pracy rowerem. Zgodnie z regulaminem konkursu pracownik danej firmy w kolejnym tygodniu po spełnieniu ww. wymogu, otrzyma pakiet śniadaniowy.

Usługa będzie realizowana do wyczerpania zamówionych pakietów śniadaniowych w ilości 3000 szt. jednakże nie później niż do 04 października br. Pierwsze pakiety śniadaniowe będą dostarczane od 15.04 br. Pakiety śniadaniowe będą dostarczane w systemie min. 1 raz w tygodniu. Wykonawca może dokonać podziału dostaw na kilka dni po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Preferowany czas dostawy pakietów śniadaniowych: 07.00-10.00. Dokładny dzień i godziny dostawy zostaną ustalone między Zamawiający, a Wykonawcą po uprzedniej konsultacji Zamawiającego z koordynatorami konkursu w poszczególnych firmach.

Pakiety śniadaniowe będą mięsne, wegetariańskie oraz wegańskie. Na podstawie zgłoszeń zarejestrowanych pracowników do konkursu z 2018 roku, przewidujemy szacunkową ilość typów pakietów śniadaniowych:
– 2300 szt. mięsnych; 450 szt. wegetariańskich; 250 szt. wegańskich;

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Pisemne oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pawlikowski@um.tczew.pl do dnia 29.03.2019r. do godz. 09.00 (decyduje data wpływu oferty na skrzynkę mailową).

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Cena zaproponowana w ofercie przez wykonawcę, musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu pakietów śniadaniowych do firm biorących udział w konkursie.

Termin na realizację zamówienia:
– Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od 15.04.2019r. do najpóźniej 04.10.2019r. Wcześniejszy termin zakończenia będzie uzależniony od ilości pakietów śniadaniowych jakie będą dystrybuowane w poszczególnych tygodniach.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania pod tym linkiem.

Usługa jest realizowana w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).