Logo Rower Miasto

Ogłoszenie: Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych

W związku z podjęciem prac związanych ze zmianą Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/138/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030 i z przepisami Uchwały Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami, Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie przyjęcia zmiany Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji mieszkańców, osób prawnych i instytucji  odnośnie założeń i treści dokumentu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 8 stycznia do 8 lutego 2019 r.

Przyjętymi formami konsultacji społecznych będzie zbieranie uwag na formularzu konsultacyjnym:

 – drogą elektroniczną na adres: strategia@um.tczew.pl;

–  drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew;

– bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew w godzinach pracy Urzędu Miasta, składane do skrzynki przy Biurze Obsługi Klienta.

Konsultowany projekt zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/138/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030 oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od dnia 8 stycznia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i pod adresem internetowym http://wrotatczewa.pl/ na stronie internetowej Urzędu Miasta Tczewa pod adresem http://um.wrotatczewa.pl/ (wejście przez zakładki „Urząd”, „Konsultacje społeczne”) i w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, II piętro – pokój 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Mirosław Pobłocki

Prezydent Miasta Tczewa